תקנון החנות

כללי

אתר האינטרנט happyh.co.il שפותח ומופעל ע"י חברת הה פרו בע"מ ח.פ. 515540714, משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים לציבור הגולשים באינטרנט בישראל (להלן: "החנות").

בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על-ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על-ידך באמצעות האתר. מאחר שתקנון זה מהווה הסכם מחייב בינך לבין הנהלת החנות, הנך מתבקש לקרוא את התקנון במלואו בעיון. רכישת המוצרים או השירותים השונים על-ידך בחנות תהווה הסכמה מצדך לכל התנאים לביצוע העסקה הכלולים בתקנון והרכישה בחנות כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, הנך מתבקש להימנע מביצוע רכישות בחנות.

רכישה בחנות

כל אדם שהוא תושב מדינת ישראל שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע ההזמנה, רשאי לבצע הזמנה בחנות.

הקנייה באמצעות החנות כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. לא תהיה למי שמבצע רכישה בחנות ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי החנות ו/או מפעיליה ו/או מי מטעמם מלבד טענות הנוגעות בהפרת ההתחייבות הקבועות בתקנון זה.

רכישת מוצר כלשהו שהוזמן על ידך באינטרנט תותנה בכך ש-(1) המוצר שהוזמן קיים במלאי; (2) בבעלותך כרטיס אשראי תקף; ו(3) חברת האשראי שהנפיקה עבורך את כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה אישרה את ביצוע העסקה. הרכישה אף עשויה להיות מותנית בקבלת פרטים ומסמכים נוספים מצדך, ולצורך כך נציג מכירות מטעם החברה עשוי ליצור אתך קשר טלפוני.

אם לא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי, או שהמוצרים שהוזמנו אינם קיימים במלאי, הנהלת החנות לא תהיה חייבת לספק את המוצרים שהזמנת. במקרה כזה תשלח אליך הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני, והנהלת החנות תזכה את כרטיס האשראי שלך. אם חויבת בטעות, נבקשך להודיע על כך מידית להנהלת החנות, אשר תדאג לזיכוי מתאים.

הזמנת מוצרים באמצעות שרת מאובטח

כדי להזמין מוצרים יש למלא את הפרטים הבאים בתהליך ההזמנה: פרטי המזמין (כולל שם מלא, מספר ת.ז., כתובת ומספרי טלפון), כתובת למשלוח החבילה, צורת המשלוח המועדפת ופרטי כרטיס האשראי.

תשומת לבך מופנית לכך שהגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

לאחר ביצוע ההזמנה, ישלח אליך בדואר אלקטרוני, אישור על קליטת ההזמנה, הכולל את כל פרטיה. אישור זה מעיד רק על כך שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת ואינו מחייב את החנות לספק לך את המוצרים שהזמנת.

לאחר שהנהלת החנות תוודא ש שהמוצרים שהזמנת קיימים במלאי, שניתן אישור חברת האשראי לביצוע העסקה ושיש בידיה את מלוא המידע הנדרש מבחינתה לבצע את העסקה, המוצרים ייארזו ויישלחו אליך. בשלב זה, יישלח אליך אישור בדבר ביצוע העסקה והודעה על משלוח המוצרים בדואר אלקטרוני.

אם לא קיבלת אישור על ביצוע הזמנה תוך 24 שעות מביצועה, יש להניח כי חלה תקלה ומשמעות הדבר כי ההזמנה לא נקלטה בחנות ועל-כן לא תבוצע עסקה. במקרה זה מומלץ שתפנה אלינו.

כתובת למשלוח הזמנות

עליך להקפיד על מסירת פרטים מדויקים למשלוח המוצרים. מסירת פרטי משלוח שגויים, עשויה להביא לכך שהמוצרים שהוזמנו על-ידך יוחזרו לחנות ובגין שליחתם שוב , תחויב בתשלום דמי טיפול ומשלוח. לכן, אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

פרטיות

הפרטים שמסרת בעת ההזמנה יישמרו במאגר המידע המאובטח של חברת הפי הוואר ידוע לך, כי לא קיימת לך חובה בדין למסור את הפרטים ומסירת הפרטים נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך. הפי הוואר מתחייבת לא להעביר את פרטיך האישיים לאף צד שלישי, למעט לצורך קיום התחייבויותיה של החנות כלפיך, כגון העברת פרטים לחברת הה פרו בע"מ, או לקבלני משנה שלה, כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים ו/או במוצרים המוצעים על-ידי החנות, לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר ובכלל זאת בכדי לספק לך תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות, כדי לטפל בתקלות באתר ו/או בשירותים ובמוצרים הניתנים במסגרתו. בנוסף, יתכן ויעשה שימוש בפרטים שמסרת לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. במקרה כזה, הנתונים לא יכללו כל מידע אישי ולא ניתן יהיה לזהותך.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפי הוואר ו/או הה פרו בע"מ לא תעברנה לצדדים שלישיים פרטים אודותיך או את המידע שנאסף אודותיך בקשר להזמנות שביצעת ו/או למוצרים שרכשת ו/או בגין כל שימוש אחר באתר, בלא הסכמתך, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרשנה לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבלנה התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדן בגין פעולות שבוצעו על ידיך וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הפי הוואר ו/או הה פרו בע"מ; (ג) אם הפי הוואר ו/או הה פרו בע"מ תארגנה את פעילותיהן במסגרת גוף אחר- כל אחת מהן תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את המידע, ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיף זה; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר חשד אצל הפי הוואר ו/או הה פרו בע"מ כי ביצעת מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע במי מהן ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי הפי הוואר ו/או הה פרו בע"מ ו/או מטעמן בקשר למסירת הפרטים כאמור.

הפי הוואר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע אודותיך, וכל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, הפי הוואר ו/או הה פרו בע"מ לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה על ידי אדם כלשהו.

הנך רשאי בכל עת לפנות להפי הוואר בבקשה לעיין, לתקן או להסיר מהמאגר כל מידע שנאגר אודותיך, באמצעות פניה בכתב לכתובת:hhproltd@gmail.com ובכפוף למסירת פרטים מזהים שתבקש הפי הוואר.

אספקת המוצרים

  • אספקת המוצרים שהזמנת תתבצע בהתאם לאופן המשלוח שבחרת במהלך ביצוע ההזמנה.
  • זמן אספקה משוער במשלוח – תוך 2 ימי עסקים להזמנות שהתקבלו ואושרו באתר עד השעה 12:00.
  • הזמנות שאושרו והתקבלו לאחר השעה 12:00 יסופקו עד 3 ימי עסקים.
  • בישובים המפורטים בלינק הבא, זמן האספקה הוא עד 5 ימי עסקים. לרשימה המלאה

גם במוצרים בהשקה יתכנו זמני אספקה ארוכים מהרגיל.
זמן אספקה משוער באיסוף עצמי* הוא עד 7 ימי עסקים.
*איסוף עצמי מאחד מסניפי הרשת הוא רק לאחר קבלת עדכון טלפוני מטעם נציג החברה.
במוצרים בהשקה יתכנו זמני אספקה ארוכים מהרגיל.

זמן אספקת המוצרים יחושב על פי ימי העסקים ראשון – חמישי, ולא יכלול את הימים שישי, שבת, ערבי חג וחג.

הנהלת החנות לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה – כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות או השבתות בשירותי הדואר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית הנהלת החנות תהיה רשאית להעמיד לרשותך את המוצרים במקום סמוך, אשר יתואם עמך מראש.

דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל הנהלת החנות תהיה רשאית לגבות ממך תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה

אם צוין באתר כי המשלוח של המוצרים יעשה באמצעות חברת שליחויות, חברת השליחויות תתאם אתך ישירות את מועד הגעתה. אתה או אדם אחר שמלאו לו 18 שנים מטעמך תהיו מחויבים להימצא במועד אספקת המוצרים, במען שנקבע לקבלתם, להציג מסמכים המאמתים את הפרטים שנמסרו על-ידך בחנות ולאשר בכתב את קבלת המשלוח. יודגש כי מאחר שלהנהלת החנות אין שליטה כלשהי על חברת השליחויות, היא אינה יכולה להיות אחראית לכל איחור בהגעה או כל תקלה אחרת הקשורה בהגעת המוצרים אליך במועד שנקבע לכך..

בדרך כלל, משלוח באמצעות חברת השליחויות ייעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, המוצרים עשויים להיות מסופקים לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב. במקרה כזה, תימסר לך על כך הודעה.

המחירים של המוצרים כפי שהם מופיעים באתר אינם כוללים דמי ממשלוח. עלות זו תוסף בסוף ההזמנה ותצוין בסעיף נפרד. במקרה של מכירה בתשלומים, הנהלת החנות רשאית לגבות ממך את כל דמי המשלוח במועד החיוב הראשון.

מחירים

המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.

הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי המוצרים בחנות מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.

לתשומת ליבך: למרות שהנהלת החנות מקפידה לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה נציג שירות לקוחות יפנה אליך לאחר ביצוע ההזמנה, יודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר ויאפשר לך לאשר כי הנך מבקש לרוכשו במחיר הנכון. אם לא תאשר זאת בתוך שלושה ימים – או אם תסרב לרכוש את המוצר במחירו הנכון – הנהלת החנות לא תהיה חייבת לספקו, ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלשהן כלפי הנהלת החנות. החנות תציע מחירים, תנאי תשלום, מבצעים והטבות יחודיים לכל ערוץ מכירה, מחלקה או פריט, וללקוח לא תהיה כל טרוניה על שונות זו.

למען הסר ספק, מחירי המוצרים המוצגים בחנות הם המחירים לרכישה מקוונת. מחירי המוצרים הנמכרים בחנויות הרשת עשויים להיות נמוכים יותר מאלה המוצגים בחנות, ואולם ברכישה בחנות המחיר הקובע הוא זה המופיע בחנות.

תנאי תשלום

הנהלת החנות תגבה את התמורה בגין המוצרים שהזמנת בתוספת דמי המשלוח, באמצעות כרטיס האשראי שמסרת. כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד במועד החיוב החודשי הקרוב או במספר תשלומים (כפי שצוין על-ידך במועד ההזמנה).

החיוב בפירוט החיובים בדו"ח החודשי של כרטיס האשראי שלך יופיע תחת השם: "Happy Hour".

אם ברצונך לשנות את פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים, לאחר ביצוע העסקה, יתבצע השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. בגין פעולה זו תחויב, בנוסף לכל עמלה נוספת שיכול שתיגבה על ידי חברת האשראי, בעמלה בגובה 2% (שני אחוזים) מסכום העסקה הכולל.

ביטול עסקה והחזרת מוצרים שאינם פגומים

אתה רשאי להחזיר את המוצרים שרכשת עד 14 ימים מיום קבלתם, באריזתם המקורית וללא שנפתחה, או שנעשה כל שימוש במוצר. הנך רשאי לבטל שירותים שרכשת בתוך 14 ימים מיום הרכישה ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו השירות היה אמור להינתן.

כדי לבטל עסקה, יש לשלוח אימייל ל- hhproltd@gmail.com ובו תאריך הרכישה, מספר ההזמנה וסיבת ההחזרה. בתגובה יישלח אימייל עם מספר הפניה ופרטי משלוח.

לאחר החזרת המוצרים או ביטול השירותים, לפי העניין, תזוכה במחיר ששילמת עבורם, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מהסכום הכולל של המוצרים המוחזרים או (לפי העניין) השירותים שבוטלו, עד לתקרה של 100 ש"ח.

מוצרים פגומים ואחריות

אם התגלה פגם במוצר שרכשת אתה רשאי להחזירו ולבטל את העסקה וכספך יושב לך במלואו. באפשרות החנות להחליף מוצר שנמצא פגום במוצר זהה, בהתאם למלאי החנות.

במקרה של מוצר פגום, אין להשתמש בו ויש לשלוח אימייל המפרט את תאריך הרכישה, מספר ההזמנה ותיאור הבעיה לכתובת – hhproltd@gmail.com בתגובה יישלח אימייל עם מספר החזרה ופרטי המשלוח.

אחריות

בכפוף לדין החל, הנהלת החנות לא תישא באחריות כלשהי לנזק שייגרם לך בשל איחורים באספקה או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים. במקרה של מוצר פגום יחול האמור בסעיף "מוצרים פגומים ואחריות" לעיל.

השירות בחנות המקוונת ניתן כמות שהוא (AS IS). אתה מוותר בזאת מראש על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת החנות בגין תכונות השירות, מגבלותיו או התאמתו לצורכך ודרישותיך.

הנהלת החנות אינה מתחייבת ששימוש באתר החנות המקוונת לא יופרע ו/או כי הגלישה באתר תתנהל כסדרה בלא הפסקות ו/או תתקיים בבטחה וללא טעויות ו/או תהיה חסינה מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החנות ו/או שלא ייגרמו לך נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לחנות.

הנהלת החנות לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר החנות המקוונת והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). הנהלת החנות אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל כלשהו.

מבלי לגרוע מהגבלת האחריות של החנות כפי שזו מצוינת בכל מקום אחר בתקנון זה, בכפוף לדין החל, הנהלת החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים כלפיך ולא יישאו בכל נזק הנובע מעיכובים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר, וכן לכל נזק עקיף, נזק תוצאתי או מיוחד שיגרם לך כמשתמש או שייגרם לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש באתר או רכישה באמצעות החנות – תהא עילת התביעה אשר תהא. בכל מקרה שבו הנהלת החנות תהא אחראית כלפיך בגין עילה כלשהי, כי אז אחריות זו תוגבל לסכום ששולם על ידך בפועל בגין המוצרים שרכשת

כמו כן, הנהלת החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או להתקנתם של מוצרים שנרכשו בחנות ואחריות זו תחול עליך בלבד ותשולם על ידך.

דין ושיפוט

הדין החל על הזמנתך והסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד.

שונות

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של הנהלת החנות ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או לפרסם את התכנים המופיעים באתר ו/או או להשתמש בהם בכל דרך אחרת, אלא אם כן הנהלת החנות נתנה את הסכמתה לכך מראש ובכתב.

מובהר כי אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם על ידי הנהלת החנות.

רישומי המחשב של הנהלת החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

כתובת החברה שהיא הבעלים של החנות לצורכי תקנון זה וכל צורך אחר הינה הה פרו בע"מ, המלך ג'ורג' 75, תל אביב. טלפון: 03-5280555; פקס: 03-5280444.

תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 10.8.20 וניתן לשינוי בכל עת ע"י הנהלת החנות על פי שיקול דעתה הבלעדי הסביר בנסיבות העניין.

הנהלת החנות מאחלת לך קנייה מהנה.